Специалности

Предлагани магистърски специалности за учебната 2019/2020 година
по области на висшето образование, професионални направления и форми на обучение

Област на
висшето образование

Професионално
направление

Магистърска специалност

Форма на обучение

Забележка

Редовна

Задочна

Дистан-ционна

Социални,
стопански и
правни науки

Икономика

Счетоводство и контрол

Специалност

Специалност

Публични финанси

Специалност

Банков мениджмънт  *

Специалност

Специалност

Корпоративни финанси

Специалност

Финанси и иновации

Специалност

Корпоративен бизнес и управление  **

Специалност

Специалност

Логистичен мениджмънт

Специалност

Специалност

Глобален търговски бизнес

Специалност

редовна
електронна

Строително предприемачество

Специалност

Недвижими имоти и инвестиции

Специалност

Бизнес икономика

Специалност

Управление на проекти

Специалност

Аграрен бизнес  ***

Специалност

Специалност

редовна
електронна

Бизнес консултиране

Специалност

Специалност

редовна
електронна

Качество и експертиза на стоките

Специалност

Управление на продажбите и мърчандайзинг  ****

Специалност

редовна
модулна

Реклама и медийни комуникации

Специалност

редовна
модулна

Маркетинг и бранд мениждмънт

Специалност

редовна
модулна

Корпоративен маркетинг

Специалност

редовна
електронна,
модулна

International Business and Management (англ. език)

Специалност

Международен бизнес

Специалност

Конкурентно и бизнес разузнаване

Специалност

Информационен мениджмънт в бизнеса

Специалност

Администрация
и управление

Мениджмънт на организациите

Специалност

Мениджмънт на човешките ресурси

Специалност

Публичен мениджмънт и административна власт

Специалност

Туризъм

Международен туристически бизнес

Специалност

Специалност

Информатика и компютърни науки

Информатика и компютърни науки

Мобилни и уеб технологии

Специалност

Computer Science
(англ. ез.)

Специалност

 

Обучението в специалност "Банков мениджмънт" ще се провежда съвместно с "Банка ДСК" ЕАД и Societe Generale Експресбанк.

** Обучението в специалност "Корпоративен бизнес и управление" ще се провежда съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България.

*** Обучението в специалност "Аграрен бизнес" ще се провежда съвместно с Асоциация на земеделските производители в България.

**** Обучението в специалност "Управление на продажбите и мърчандайзинг" ще се провежда съвместно с фирма "Fantastic Services".

Забележка:

Редовно електронно обучение - студентите се обучават в редовна форма, но имат достъп до електронни учебни материали налични на e-Learn платформата на ИУ-Варна

Редовно модулно обучение - обучението на студентите по отделните учебни дисциплини е структурирано в модули, като всеки следващ модул стартира след приключване на обучението по предходния. Част от учебните занятия по програмите в модулна форма ще се провеждат в часовия диапазон след 16.00 часа и в почивните дни.