Правилник за приемане на студенти в ОКС "магистър"

ПРАВИЛНИК
за приемане на студенти
в образователно-квалификационна степен "магистър"
на Икономически университет – Варна
за учебната 2019/2020 година

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) Студентите, обучаващи се в ОКС „магистър“ в ИУ – Варна, се приемат чрез конкурс по документи.

(2) Право да кандидатстват за ОКС „магистър“ имат придобилите ОКС „професионален бакалавър“ (или приравнената на нея „специалист“), „бакалавър“ или „магистър“, завършена в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, в акредитирани по тези форми висши училища или колежи със статут на висши училища.

(3) Придобилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“ се допуска да кандидатстват във всички обявени от ИУ – Варна магистърски специалности и форми на обучение.

Чл. 2. (1) Приемът на студенти в ОКС „магистър“ в ИУ – Варна се извършва в редовна (включително редовна електронна и редовна модулна), задочна и дистанционна форма на обучение. Приемът в дистанционна форма се осъществява за специалности, които отговарят на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, на Правилника на ИУ – Варна и на Правилата за устройството, дейността и управлението на ЦЕДО при ИУ – Варна.

(2) Право на държавна поръчка за дадена магистърска специалност имат придобилите ОКС „бакалавър“, кандидатстващи в редовна форма на обучение въз основа на утвърдените от Министерски съвет планови места и в съответствие с плана за прием на ИУ – Варна.

(3) Кандидатите за професионално направление "Информатика и компютърни науки", завършили други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и кандидатите за професионално направление "Туризъм", завършили други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършили колежи в същото професионално направление (СПН), имат право да ползват държавна поръчка за първите два семестъра на обучението си в редовна форма, а за третия семестър заплащат дължимата семестриална такса за платено обучение.

 (4) Придобилите ОКС "магистър" могат да кандидатстват за държавна поръчка в случай, че до момента не са ползвали субсидирано от държавата обучение в магистърска степен, съгласно чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО.

(5) За обучение срещу заплащане могат да кандидатстват всички, завършили в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър“ и „магистър“, придобита от акредитирани по тази форма висши училища, които имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето образование, съгл. чл. 21, ал. 4 на ЗВО.

(6) Кандидат-студентите за придобиване на ОКС „магистър“ имат право да кандидатстват едновременно за всички специалности и форми на обучение срещу заплащане.

(7) Задочната и дистанционна форма в ОКС „магистър“ се прилагат само за платено обучение.

(8) Кандидатите за обучение в специалности от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ със състезателен бал „отличен“ (5,50 – 6,00) заплащат преференциална такса, чиито размер се определя със заповед на ректора. Студентите със срок на обучение три семестъра (СПН и ДНДО) заплащат преференциална такса за първите два семестъра на обучението си, а за третия семестър заплащат пълния размер на семестриална такса за платен прием. Преференцията не се отнася за специалности с обучение на чужд език.

Чл. 3. (1) Местата за прием в ИУ – Варна се обявяват по области на висшето образование, професионални направления, магистърски специалности, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка и платено обучение).

(2) Местата по предходната алинея се обявяват преди началото на приема за съответната учебна година.

Чл. 4. (1) Кандидатстването за ОКС „магистър“ за учебната 2019/2020 г. се провежда по утвърден от ректора и предварително обявен график.

(2) Приемът на студенти за обучение в ОКС „магистър” се организира под ръководството на ЦМО чрез приемни комисии, утвърдени със заповед на ректора.

Чл. 5. Условията за кандидатстване и прием в ОКС „магистър“ се обявяват ежегодно чрез кандидатстудентски справочник и интернет страницата на ИУ – Варна.

Раздел II

Условия за кандидатстване

Чл. 6. (1) Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ имат придобилите  ОКС „бакалавър“ със срок на обучение, не по-малък от 4 години и не по-малко от 240 кредита или ОКС „магистър“ със срок на обучение, не по-малък от 1 година и придобити не по-малко от 60 кредита. Придобилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“ могат да се обучават, както следва:

1. в същата специалност (СС), която са завършили, съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ – Варна;

2. в направление „Стопански, правни науки и управление” (СПНУ), в която група попадат всички студенти, завършили професионални направления:

а) 3.6. Право
б) 3.7. Администрация и управление;
в) 3.8. Икономика;
г) 3.9. Туризъм.

3. в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО), в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки” като:

а) 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
б) 3.2. Психология;
в) 3.3. Политически науки;
г) 3.4. Социални дейности;
д) 3.5. Обществени комуникации и информационни науки;

 (2) Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ имат и притежаващите ОКС „професионален бакалавър“, за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват не по-малко от 180 кредита със срок на обучение, не по-малък от три години, съгласно чл. 42, ал. 1, т.1, буква „а“ от Закона за висше образование. Те имат право да кандидатстват единствено в същото професионално направление (СПН), съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“ съгл. чл. 42, ал. 6 от ЗВО.

(3) Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ имат и кандидатите, придобили ОКС „бакалавър“ в чуждестранни висши училища, които са имали по учебен план не по-малко от 180 кредита при срок на обучение 3 години или не по-малко от 240 кредита при срок на обучение 4 години. За придобиване на ОКС „магистър“ следва да са изпълнени изискванията на ЗВО за минимален брой от 300 кредити по учебен план сумарно за двете ОКС.

Чл. 7. (1) Студентите, записани за обучение в ОКС „магистър“ в ИУ – Варна, могат да кандидатстват за паралелно обучение и по друга специалност.

(2) Кандидатстването за обучение в друга специалност може да стане след като студентът вече е записан за обучение в първата специалност.

(3) За паралелно обучение по две специалности могат да кандидатстват всички студенти, с изключение на тези от групата на ДНДО и СПН. 

(4) Избраните магистърски специалности от кандидата следва да бъдат в различна форма на обучение.

(5) При кандидатстване по две паралелни специалности се спазва изискването за успех „Добър“ от дипломата за завършена предходна ОКС, съгласно ЗВО.

 (6) В случай, че втората избрана специалност е с обучение на чужд език, кандидатът следва да удостовери нивото на владеене на чужд език по реда на чл. 8, ал. 3 и 4.

(7) При паралелно обучение по две специалности, за обучението по втората специалност не важи преференцията по чл. 2, ал. 8.

Чл. 8. (1) Минималният успех за кандидатстване в ОКС „магистър” за обучение срещу заплащане е „Добър“ от дипломата за завършена ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“, с която се кандидатства за ОКС „магистър”.

(2) „Успех от дипломата за завършена степен на висшето образование“ е успехът, който се формира като средноаритметична стойност от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

(3) При кандидатстване в специалности с обучение на чужд език се изисква владеене на съответния език. Владеенето на чужд език се удостоверява от кандидат-магистрите с оценка от дипломата за ОКС ”бакалавър” или ОКС „магистър“, не по-ниска от добър 4,25; оценка от държавен изпит за ОКС ”професионален бакалавър”, не по-ниска от 4,25, или с международно признати сертификати, посочени в Приложение 1.

(4) Кандидат-магистрите, които владеят чужд език, но не могат да удостоверят това с диплома или сертификат, полагат електронен тест при подаване на документи за кандидатстване по съответната специалност. За резултатите от проведения тест се изготвя протокол, подписан от член на комисията и кандидат-студента. Минималните резултати от теста, позволяващи кандидатстване в ОКС "магистър", са посочени в приложение 1.

Чл. 9. (1) За обявените планови места могат да кандидатстват всички български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които не изтърпяват присъда лишаване от свобода към момента на кандидатстване.

(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват по условията и реда, установени за български граждани, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
4. са граждани на държавите-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство;
5. са лица с двойно гражданство, едното от които българско или на страна-членка на ЕС.

(3) Чуждестранните граждани, приети за обучение в ОКС „магистър“ по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3 от ПМС № 228/1997 г. и завършили ОКС „бакалавър“, кандидатстват и се обучават в ОКС „магистър“ при условията и по реда за приемане на българските граждани, съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

(4) Кандидатите, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват единствено, ако са преминали през процедурата за признаване на придобито висше образование от ИУ – Варна. Признаването на завършеното висше образование се извършва по реда, предвиден в Правилата на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Документите за признаване следва да бъдат депозирани от кандидата преди началото на съответния етап на приема за ОКС „магистър“ в сектор „Учебна дейност“. Депозирането на документите за признаване като време следва да бъде съобразено с необходимия срок за приключване на процедурата по признаване, предвиден в същите правила.  

(5) Не се допускат да кандидатстват:

1. прекъснали, но неотписани магистри по друга или същата магистърска специалност в ИУ – Варна;
2. за държавна поръчка студенти, които са били записани държавна поръчка в предходни години на кандидатстване.

Раздел III

Документи за кандидатстване

Чл. 10. (1) Кандидат-магистрите подават следните документи:

1. диплома-оригинал за придобита ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“ и копие на същата (след проверка от длъжностното лице копието се оставя за съхранение към описа; оригиналът на дипломата се връща на кандидата). Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища представят нотариално заверено копие на дипломата с всички необходими заверки съгласно международно-правните норми и легализиран превод на същата, както и решение на АС на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование;

2. студентска книжка – за завършилите ИУ – Варна, които не са получили диплома за завършена образователно-квалификационна степен;

3. академична справка – за завършилите други висши училища, които не са получили дипломите си; в академичната справка е необходимо да са посочени среден успех от следването, оценка от държавен изпит, специалност и професионално направление, година на дипломиране;

4. заявление - състезателен картон (по образец, валиден само за ИУ – Варна);

5. документ за самоличност;

6. документ (диплома за завършена ОКС или международно признат сертификат), удостоверяващ владеенето на чужди езици – за специалностите с обучение на чужд език;

7. документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския прием;

8. документ, удостоверяващ определени обстоятелства – от инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70  и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца;

9. декларация за условията за обучение в ОКС „магистър“ по специалност, финансирана от държавата (отнася се само за кандидати от ДНДО и СПН).

10. декларация за условията за обучение в ОКС „магистър“ при заплащане на преференциална такса по чл. 2, ал. 8 (отнася се само за кандидати от ДНДО и СПН).

11. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

(2) При условие, че кандидатстващият притежава дипломи за няколко степени на висше образование, може да кандидатства само с една от тях, по избор.

(3) Документите за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което се оставя на съхранение заедно с документите на кандидата.

(4) Подадените кандидат-студентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места, при условие че са записани със съответните шифри в състезателния картон.

(5) След подаване на документите не се допускат промени в състезателния картон.

(6) Не се приемат кандидат-студентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

(7) Отговорността за подреждането на магистърските специалности и формите на обучение в състезателния картон е изцяло на кандидат-магистъра. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, а не тяхното словесно описание.

Раздел IV

Образуване на бала за класиране и класиране на кандидат-магистрите

Чл. 11. Успехът от дипломата за завършена степен на висшето образование, съгласно чл. 8, ал. 2, служи за бал при класирането по документи.

Чл. 12. Броят на местата за класиране по държавна поръчка се определя на основание утвърдения план от Министерския съвет по професионални направления.

Чл. 13. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-магистъра специалности в състезателния картон, в съответствие с обявените места по области на висшето образование, професионални направления, магистърски специалности, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка или платено обучение).

Чл. 14. (1) Класирането се извършва отделно за всеки етап на приема.

(2) Кандидатите не се класират за специалности и форми на обучение, които не са посочили в състезателния картон.

(3) Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, независимо от основанието за прием (държавна поръчка или платено обучение), се приемат над утвърдените места.

(4) При несформиране на група в определена магистърска специалност, се извършва служебно прекласиране по следваща желана специалност, посочена от кандидата в състезателния картон, за която ще се осъществява обучение.

(5) Класирането се обявява на сайта на университета. Всеки кандидат може да види резултата си от участието в класирането чрез въвеждане на ЕГН и входящ номер.

Раздел V

Записване на новоприетите студенти за обучение в ОКС „магистър“

Чл. 15 (1) Новоприетите студенти за обучение в ОКС „магистър“ се записват със заповед и по график, утвърден от ректора.

(2) Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от папката-опис на студента.

(3) При записването си освен подадените документи студентите представят още:

1. документи за записване (по образец, валиден само за ИУ – Варна);

2. пет броя снимки формат 3,5/4,5 см;

3. документ за внесена семестриална такса за обучение в обслужващата ИУ – Варна банка;                                    

4. диплома-оригинал и две копия на дипломата за висше образование; за студенти на ИУ – Варна, които не са получили дипломите си – студентска книжка; завършилите други висши училища (в т.ч. и колежи), представят две копия на академична справка, при условие, че не са получили диплома. Студентите, записани с академична справка, са длъжни да представят в ЦМО оригинал и едно копие на дипломата си в двуседмичен срок след получаването ѝ;

5. документ за самоличност.

(4) Не се допуска записване на студенти за обучение в ОКС „магистър“ с уверения.

(5) Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища се извършва след решение на АС за признаване на придобитото образование и при представяне на уведомително писмо, съгласно Правилата на ИУ – Варна, за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (в това число брой придобити кредити).

Чл. 16. Студентите, обучаващи се по втора специалност в ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна, могат да бъдат записани за обучение в ОКС „магистър“ след дипломиране и по двете специалности в ОКС „бакалавър“.

Чл. 17. Кандидат-магистрите са длъжни да проверяват изнесената информация за класирането и да спазват посочените срокове за записване.

Чл. 18. (1) Студентите за обучение в ОКС „магистър“, приети по държавна поръчка, заплащат такса, съгласно действащите нормативни актове.

(2) Студентите за обучение в ОКС „магистър“, приети в платена форма на обучение, заплащат годишна такса, утвърдена от АС на ИУ – Варна.

(3) При отписване на новоприети студенти от ОКС „магистър“ - платено обучение преди началото на учебната година срещу представяне на оригинален платежен документ се възстановяват 75% от внесената такса. При заличаване преди началото на учебната година на студент, приет в държавна поръчка, внесената такса не се възстановява.

(4) След започване на учебната година внесена такса не се връща.

Раздел VI

Приемане на чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП

Чл. 19. Приемът на чуждестранни граждани за обучение в ОКС „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. срещу заплащане по реда на чл. 95, ал. 8, 9, 11 на ЗВО.

Чл. 20. (1) Чуждестранните граждани се приемат за обучение чрез конкурс по документи по реда на чл. 2, чл. 6, 7 и 8 от този правилник.

(2) Чуждестранните граждани се приемат за обучение чрез конкурс, като представят следните документи:

1. заявление;

2. диплома за завършено висше образование;

3. приложение към дипломата с оценките и скала на оценяване;

4. копие на документ за самоличност;

5. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България, или документ от изпит, положен пред комисия в ИУ-Варна – за кандидатите, които няма да преминават специализирана езикова подготовка (с изключение на кандидатите за специалности с обучение на чужд език);

6. уведомително писмо за признато висше образование по реда на Правилата на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – за кандидатите, завършили чуждестранни висши училища.

(3) Документите по ал. 2, т. 2 и 3 се представят преведени на български език, легализирани и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи.

(4) При записване чуждестранните граждани представят документите, предвидени в чл. 16, ал. 3. и заплащат такса за участие в приема съгласно заповед на ректора.

(5) Годишната такса за обучение се определя с постановление на Министерския съвет за съответната година. Превежда се в началото на всеки семестър по банкова сметка.

(6) За чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, се заплаща 50% от таксата за чуждестранни студенти, съгласно чл. 95, ал.10 от ЗВО.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Кандидат-магистрите, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентските си документи или да заблудят приемните комисии или ръководството на ИУ – Варна, се отстраняват от участие в конкурса. Ако невярността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, независимо от курса на обучение, той се отстранява от ИУ – Варна.

§ 2. Заявления и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до ректора на ИУ – Варна по време на кандидатстудентския прием.

§ 3. (1) Право да кандидатстват за стипендии и ползване на студентски общежития имат студентите, обучаващи се в ОКС „магистър“, редовно обучение, приети държавна поръчка.

(2) Право на здравно осигуряване имат студентите, обучаващи се в ОКС „магистър“, приети в редовна форма на обучение, неполучаващи доходи от трудови и приравнени към тях отношения и ненавършили 26 години.

§ 4. ИУ – Варна има право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на договори за извършване на научни и приложни изследвания, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование и/или за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър", съгл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗВО.

Заключителни разпоредби

§ 5. Правилникът е разработен въз основа на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и по реда на правилниците за устройството, дейността и управлението на ЦМО и ЦЕДО при ИУ – Варна.

§ 6. ИУ – Варна запазва правото си да актуализира съдържащите се в настоящия правилник изисквания при настъпили изменения в нормативните актове.

§ 7. Правилникът е приет на заседание на АС на 28.03.2019 г. (Протокол № 36/2019 г.).

Приложение 1

Таблица 1

Международни сертификати валидни за кандидатстване в специалностите с обучение на чужд език[1]

Онлайн тест

СЕРТИФИКАТИ

Английски език

Френски език

Немски език

Руски език

Оценка от онлайн тест

Cambridge ESOL

IELTS

PTE Academic

PTE General

TOEFL

(iBT)

CIEP/

Alliance françаise

Deutschsprachige Zertifikate

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 4.25

FCE

Min 45

Min 4.0

Min 47

Level 2

Min 41

DELF В1/

TCF B1

DSD der KMK

Test DaF

Goethe Zertifikat B1

ÖSD Mittelstufe Deutsch 1

ТРКИ В1

 

[1] Таблицата е разработена за нуждите на ИУ-Варна при определяне на минимални езикови прагове за прием на студенти в специалностите с обучение на чужд език.