Цели и задачи

Стопански факултет е основно звено в структурата на Икономически университет – Варна, което обхваща науки от сходни клонове на знанието и обединява катедри за осигуряване обучението на студенти по една или група сродни специалности. Стопански факултет предлага утвърдени и актуални специалности в образователно квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и в образователната и научна степен "доктор" от научна област "Социални, стопански и правни науки" и професионално направление "Икономика", което го прави търсена и предпочитана образователна институция, както в рамките на Икономически университет – Варна, така и в национално и международно измерение.

Съществува устойчива тенденция специалностите към факултета да са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите и не съществуват сериозни проблеми при набирането на кандитат-студенти за всички специалности от Стопански факултет. Всяка година в Стопански факултет на ИУ-Варна се обучават над 2500 студенти в бакалавърска степен (редовно,задочно и дистанционно обучение,) и магистърска степен (редовно, задочно и дистанционно обучение). Обучението на студентите в бакалавърска степен се осъществява в девет специалности - Икономика и търговия (Икономика на търговията), Бизнес икономика, Строителен бизнес и предприемачество   (Икономика на строителството), Недвижими имоти и инвестиции (Икономика на недвижимата собственост), Индустриален бизнес и предприемачество (Индустриален бизнес), Логистика, Аграрен бизнес, Екоикономика, Стокознание и митническа дейност (Стокознание). В магистърска степен обучението се осъществява също в девет специалности - Корпоративен бизнес и управление, Глобален търговски бизнес, Строително предприемачество, Бизнес икономика, Недвижими имоти и инвестиции, Аграрен бизнес, Бизнес консултиране, Качество и експертиза на стоките, Логистичен мениджмънт. Посочените специалности се администрират от пет катедри - Икономика и управление на търговията, Икономика и управление на строителството, Индустриален бизнес, Аграрна икономика, Стокознание.

Организирането и участието в авторитетни научни прояви и проекти и интензивната публикационна дейност обезпечават превръщането на Стопански факултет в престижен научен център, предлагащ високо качество на изследователските продукти. Стопански факултет е водеща институция в страната за обучение и изследвания в областта на икономическите науки, а неговите възпитаници са сред най-предпочитаните кадри от страна на работодателите.