Цели и задачи

Факултет "Информатика" функционира като основно звено на Икономически университет - Варна (тогава ВИНС) от януари 1992 г. Факултетът включва катедрите "Информатика", "Статистика и приложна математика" и "Физическо възпитание и спорт".

Висококвалифицираните преподаватели осъществяват качествено и модерно обучение на студенти по актуални бакалавърски, магистърски и докторски програми. Активно се използва съвременно техническо и програмно осигуряване, както и богат информационен фонд.

В бакалавърската степен обучението на студентите се провежда по специалност "Информатика" в професионално направление "Информатика и компютърни науки", а в професионално направление "Икономика" – по специалност "Бизнес информационни системи". В магистърска степен с интерес се приемат специалностите "Информатика", "Приложна информатика" и "ИТ иновации в бизнеса". Обучение по докторски програми се предлага в професионално направление "Информатика и компютърни науки" - програма "Информатика" и в професионално направление "Икономика" - програма "Приложение на изчислителната техника в икономиката", "Статистика и демография", "Оптимално управление на икономически системи".

Преподавателите от факултет "Информатика" разработват и реализират изследо­вателски проекти по научни и практически проблеми в основните звена на Икономически университет и изследователските структури; включват се и работят по европейските програми за обучение на студенти и обмен на кадри; вземат участие в обучението на чуждестранни студенти по програма Еразъм; четат лекции в други европейски университети. Поддържат се партньорски отношения с учени от БАН, големи софтуерни и хардуерни фирми, с Националния статистически институт и др.

Високото качество на обучение се потвърждава от успехите на студентите ни на международни и национални олимпиади по математика и информатика, както и от високата степен на реализация на завършващите специалисти.