Цели и задачи

На 01.11.1991 г. Общото събрание на Икономически университет – Варна взема решение да се формират 5 нови факултета поради нарасналия брой специалности, студенти и преподаватели. Всички отраслови специалности са обединени в Стопански факултет, специалностите "Счетоводство и контрол" и "Финанси и банково дело" – във Финансово-счетоводен факултет, специалностите "Международен туризъм" и "МИО" формират факултет "Световно стопанство", а специалностите "Информатика" (бивша АОСИИ) и "Статистика и иконометрия" – факултет по информатика. Специалностите "Мениджмънт и маркетинг" и "Право" са обединени във Факултет по управление и право със Заповед на Ректора РД-17-2839/27.11.1991 г. и с декан доц. д-р Иван Кълвачев. Факултет "Управление" се обособява на 12.05.1994 г. 

Факултетът включва катедрите "Управление и администрация", "Маркетинг", "Икономика и организация на туризма", "Международни икономически отношения" и "Социални и хуманитарни науки". В ОКС "бакалавър" студентите се обучават в специалностите "Маркетинг", "Международни икономически отношения" (МИО), "Мениджмънт", "Туризъм", "Международен бизнес" (с преподаване на английски език), "Публична администрация" и "Международен туризъм" (с преподаване на руски език). Към настоящия момент в специалностите от ОКС "бакалавър" на факултета се обучават приблизително 2205 студенти.

 Катедрите от факултет "Управление" предлагат магистърски програми в три професионални направления: в професионално направление "Икономика" –"Управление на продажбите и мърчандайзинг", "Реклама и медийни комуникации", "Корпоративен маркетинг", Комуникации и бизнес развитие", "Международен бизнес";  и "Международен бизнес и мениджмънт" в професионално направление "Туризъм" – "Международен туристически бизнес"; в професионално направление "Администрация и управление" – "Мениджмънт", "Мениджмънт на човешките ресурси" и "Публична администрация". Към настоящия момент в тези специалности се обучават приблизително 424 студенти.

Във факултета работят 40 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти и се обучават 36 докторанти. Освен преподавателската и научноизследователската дейност, преподавателите от факултета осъществяват консултантска дейност, експертни услуги в практиката и участват в организации на бизнеса.