Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Мария Станимирова Токушева

на тема: "Възможности за оптимизация при проектирането на операционната система
на предприятие за преработка на черупкови плодове"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Оптимално управление на икономически системи"

Научен ръководител: доц. д-р Донка Желязкова
Рецензенти: проф. д-р Тодорка Игнатова и доц. д-р Танка Милкова

Защитата ще се състои на 19.04.2019 г. от 15.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.