Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Десислава Стефанова Хинева

на тема: "Управление на рекламациите в туристическия бизнес"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма "Туризъм"

Научен консултант: проф. д-р Светла Генова Ракаджийска
Рецензенти: проф. д-р Стоян Петков Маринов, проф. д-р Таня Петрова Парушева

Защитата ще се състои на 20.03.2019 г. от 13.0 ч. в зала 116.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета