Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. България – Русия от Фонд "Научни изследвания"

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор";
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области, както следва:

- Математика, механика;
- Физика и астрономия;
- Химия;
- Биология и медицински науки;
- Науки за Земята;
- Телекомуникации и информатика;
- Основи на инженерните науки;
- История, археология, етнология и антропология;
- Обществени науки и икономика;
- Филологически науки, изкуствознание;
- Психология, педагогически науки;
- Селскостопански науки.
Прогнозният общ бюджет на конкурса е 900 000 лв.

Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

Размер на финансиране: 100 % от допустимите разходи

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 28 февруари 2019 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания".

По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

За повече информация: официалната страница на Фонд "Научни изследвания".