Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Ирина Руменова Кънчева

на тема: „Модел за вземане на семейно решение за покупка на недвижим имот”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Маркетинг

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева
Рецензенти: проф. д-р Евгени Станимиров и проф. д-р д.и.н. Симеон Желев

Защитата ще се състои на 25.01.2019 г. от 16.00 ч. в зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на Интернет страницата на Университета.