Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Владимир Христов Христов

на тема: „Влияние на комплексното логистично обслужване върху развитието на взаимоотношенията с клиентите”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Маркетинг

Научен ръководител: проф. д-р Евгени Петров Станимиров
Рецензенти: доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева и доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич

Защитата ще се състои на 25.01.2019 г. от 14.00 ч. в зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.