Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Милена Красимирова Цветковска

на тема: „Правно положение на управителя на дружество с ограничена отговорност”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Търговско право

Научен консултант: проф. д-р Маргарита Бъчварова
Рецензенти: доц. д-р Радослав Петков Рачев и доц. д-р Антон Кирилов Грозданов

Защитата ще се състои на 18.01.2019 г. от 10.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.