Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Петър Красимиров Петров

на тема: „Релацията „трудови ценности – нагласи към дейностите по управление на човешките ресурси“
(по примера на летищните оператори)“

за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Социално управление“

Научен консултант: доц. д-р Апостол Атанасов Апостолов
Рецензенти: проф. д-р ик. н. Йордан Петров Коев и доц. д-р Никола Христов Димитров

Защитата ще се състои на 29.01.2019 г. от 11.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.