Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Славея Генчева Желязкова

на тема: „Възможности за анализ на динамиката и моделиране на валутните курсове през призмата на дългата памет“

за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Статистика и демография“

Научен консултант: доц. д-р Маргарита Николова Ламбова
Рецензенти: проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев и проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев    

Защитата ще се състои на 22.01.2019 г. от 13 ч. в зала 116.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.