Научен календар 2019

февруари 2019

Публична защита на дисертационен труд