Кръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки"

Икономически университет – Варна
Център за качество на стоките и потребителска защита
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ви канят на

КРЪГЛА МАСА
с международно участие

„Качество и безопасност на потребителските стоки”

1 юни 2017 г., 9:30 часа, зала 446

Дискутирани теми и тематични направления на кръглата маса

  • Качество и безопасност на стоките.
  • Управление на качеството и безопасността на стоките.
  • Надзор на пазара – изисквания и добри практики.
  • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти и добри практики.
  • Осигуряване и гарантиране на качеството и безопасността на стоките. Роля на нотифицираните органи и лабораториите.

Взаимовръзка между бизнеса и образованието – осигуряване на търсени компетенции на младите кадри.

Работни езици – български, английски и руски.

Информация за участниците

  • 17.05.2017 г. - срок за изпращане на заявки за участие и резюме на доклада
  • 20.05.2017 г. - потвърждение за приемане на докладите (участниците ще бъдат информирани по e-mail)
  • 25.05.2017 г. - краен срок за представяне на докладите (на хартиен и на електронен носител)