Академичен календар за учебната 2018/2019 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2018/2019 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Редовно обучение 21 февруари - 25 април 2019
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
04 - 17 февруари 2019
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 04 - 17 февруари 2019
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия  02 - 30 май 2019
Поправителна изпитна сесия 03 - 05 юни 2019
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
05, 09 и 10 септември 2019