Екологичен бизнес и регионална сигурност, ОКС "бакалавър"

Създаването и развитието на устойчиви икономики е от основните цели и приоритети на Европейския съюз. Налице е нов начин на мислене, предполагащ бизнес решенията да са основани на екологичната наука, икономическата рационалност, регионалната сигурност и социална отговорност. Целта на обучението е да подготви висококвалифицирани специалисти със знания, умения и компетентности по съвременни и актуални направления в развитието на екологичния бизнес, в съчетание с фундаменталното им обучение по икономика и правната им подготовка по ключови направления на регионалната сигурност. Подготовката на специалността в бакалавърска степен е базова, широкопрофилна и включва фундаментални икономически знания, специализирани знания в екоикономиката и регионалната сигурност и изграждане на практически умения, насочени към анализ, планиране, организиране, рационално използване и контрол на природните ресурси; управление на решения, свързани с опазване и преодоляване на последствията върху околната среда; извършване на интегрирани оценки на въздействия върху околната среда и сигурността и др. Завършилите специалността могат да се реализират като: предприемачи и/или мениджъри на предприятия с екологично ориентиран бизнес; служители и експерти в отдели и звена на държавни, общински и частни институции и организации, свързани с развитието на екологичния бизнес; ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество, свързани с регионалната сигурност и гражданската защита.