Сектор "Студенти"

Сектор "Студенти"

Отдел "Учебна дейност и студенти" подпомага дейността на Заместник-ректор по "Учебна дейност" във връзка с обучението на студентите в образователно-квалификационна степен "бакалавър". Отделът осъществява координация на всички основни и обслужващи звена в университета, които имат отношение към организиране, провеждане и контролиране на дейностите по придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър".

В структурно отношение отдел "Учебна дейност и студенти" се състои от два сектора: сектор "Учебна дейност" и сектор "Студенти".

Сектор "Студенти" е ангажиран с административно обслужване на преподавателите и студентите в специално обособен фронт офис. Неговите основни задачи се свеждат до:

  • Записване на студенти
  • Подготовка на документи за издаване на дипломи
  • Обслужване на изпитния процес
  • Обслужване на дейността на Деканите, ФС и Общите събрания на факултетите
  • Други (изготвяне на статистически отчети и анализи; предоставяне на информация във връзка с акредитация на университета и др.).

Ръководител отдел

Мариана Петкова

Office Кабинет: 226

Тел. 052 830818Моб. тел. 0885 676079

Email: mppetkova@ue-varna.bg


Ръководител сектор

инж. Георги Петров

Office Кабинети: 214 – 216

Тел. 052 830801Моб. тел. 0886 608460

Email: g.dobrev.petrov@ue-varna.bg


Инспектори

Деница Караджова

Специалности: Счетоводство и одит (РО и ДО), Счетоводство и финанси, Екоикономика

Office Кабинет: 215

Тел. 052 830802

Моб. тел. 0885 616044

Email: dkaradzhova@ue-varna.bg

Ана Янакиева

Специалности: Информатика, Информатикаи компютърни науки, Бизнес информационни системи, Мобилни и уеб технологии, Икономика и търговия (РО и ДО), Международен бизнес (с преподаване на английски език), Международен туризъм (с преподаване на руски език)

Office Кабинет: 215

Тел. 052 830804

Моб. тел. 0885 626055

Email: ana_yanakieva@ue-varna.bg

Ана Костадинова

Специалности: Бизнес икономика, Строителен бизнес и предприемачество, Недвижими имоти и инвестиции (РО и ДО), Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Индустриален бизнес и предприемачество (РО и ДО), Логистика

Office Кабинет: 216

Тел. 052 830803

Моб. тел. 0886 626081

Email: anna_fokova@ue-varna.bg

Василка Бурджиева

Специалности: Мениджмънт, Туризъм (РО и ДО), Международни икономически отношения

Office Кабинет: 214

Тел. 052 830805

Моб. тел. 0885 626604

Email: upravlenie@ue-varna.bg

Мариана Гегова

Специалности: Стокознание, Стокознание и митническа дейност, Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Публична администрация, Съдебна администрация

Office Кабинет: 214
Телефон: 052 830805

Email: m.gegova@ue-varna.bg

Десислава Моллова

Специалности: Финанси (РО и ДО), Застраховане и осигуряване, Аграрен бизнес

Office Кабинет: 214

Тел. 052 830802

Моб. тел. 0885 616044

Email: desimollova@ue-varna.bg

 
Работно време
8:00 – 16:30
Почивки 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45