Учебен план и програми

Degree BUSINESS AND MANAGEMENT - IN ENGLISH
Educational-qualification degree "Bachelor"
Professional field „Economics”
Professional qualification „Economy
Study period - 4 years
Mode of study – full time
Subjects Credits Form of control Student employmen
exam Continuous assesment total Extra curricular curricular
Core subjects
1 Microeconomics 9 1 270 195 75
2 Applied mathematics 9 1 270 195 75
3 Informatics

9 1 270 195 75
4 Physical education 0 60 0 60
5 Elective (Foreign language) (1) 3 1 90 60 30
English language
German language
French language

Russian language
Bulgarian language
6 Macroeconomics 9 2 270 195 75
7 Principles of law 9 2 270 195 75
8 Management theory 9 2 270 195 75
9 Physical education 
10 Elective (Foreign language) (1) 3 2 90 60 30
English language
German language
French language
Russian language
Bulgarian language
11 Introduction to finance 9 3 270 195 75
12 Accounting 9 3 270 195 75
13 Marketing 8 3 240 165 75
14 Elective (Social Sciences) (1) 4 3 120 60 60
Bulgarian and Balkan culture
Political science
Organizational behavior
Career development
Total for core subjects 90 10 2 2760 1905 855
University specialized subjects
15 Introduction to statistics
16 Elective (Legal Sciences) (1) 6 4 180 120 60
Business law
Law of European Union
International trade law
Customs procedures
17 Elective (1) 6 4 180 120 60
Economy of culture
Business communication
European studies
Intercultural aspects of business
Total for university specialized subjects 21 3 630 435 195
18 Основи на бизнеса / Fundamentals of Business 9 4 270 195 75
19 Операционен мениджмънт / Operational Management 8 5 240 165 75
20 Корпорат. социална отговорност и бизнес етика / CSR & Business Ethics 8 5 240 180 60
21 Предприемачество и иновации / Entrepreneurship and Innovations 8 5 240 165 75
22 Elective subjects (1) 6 5 180 120 60
1. Лидерство и управленски уменияLeadership & Management Skills
2 Меки умения в бизнесаSoft Skills For Business
3 Поведенческа икономика Behavioral Economics
23 Управление на човешките ресурси / Human Resource Management 6 6 180 105 75
24 Международна търговия / International Trade 7 6 210 150 60
25 Управление на продажбите и логистика / Sales Management and Logistics 7 6 210 135 75
26 Elective subjects (1) 5 6 150 90 60
1 Човешки взаимоотношения в бизнеса / Human Relations in Business
2 Бизнес консултиране / Business Consulting
27 Управление на финансите и инвестициите / Financial and Investment Management 8 7 240 165 75
28 Международен бизнес / International Business 8 7 240 180 60
29 Изследователски методи в бизнеса / Research Methods For Business 8 7 240 165 75
30 Elective subjects (1) 6 7 180 120 60
1Бизнес информационни системиBusiness Information Systems
2 Е-бизнес  E-Business
3Управление на проекти / Project management
31 Дипломантски семинар / Graduate Seminar 5 8 150

90

60
32 Финансов и бизнес анализ / Financial And Business Analysis 5 8 150 75 75
33 Решаване на реални проблеми за бизнеса / Problem solving for business 5 8 150 90 60
34 Стратегически маркетинг и мениджмънт / Strategic Marketing And Management 5 8 150 75 75
Total for special subjects 114 17 3420 2265 1155
227 30 6810 4605 2205
Практическо обучение Practical training 5 6
Final state exam/ thesis defense 10 8
Total 240 6810 4605 2205

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.