Квалификационна характеристика

Специалност "Конкурентно и бизнес разузнаване"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СНУ) /1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

           

КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Специалност “Конкурентно и бизнес разузнаване

Професионално направление:  3.8 Икономика

Професионална квалификация:   Икономика

Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Срок на обучение: 1 година (СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН) за редовно обучение

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Основната цел на обучението е да подготви специалисти в областта на частното разузнаване, както за целите на малкия, среден и корпоративен бизнес, така и за реализирането на собствена предприемаческа инициатива или стартъп. Усвоените знания и умения могат да бъдат от ключова полза за висшия мениджмънт на компаниите при вземането на ефективни управленски решения, излизане на международните пазари и дизайн на стратегическото управление. Крайният резултат е постигане на дългосрочно конкурентно предимство на българските компании, използващи отговорно и етично подходящи методи и техники за конкурентно и бизнес разузнаване (CI/BI).

Интензивната конкурентна среда, в която се създава, развива, усъвършенства или оцелява всяка съвременна компания, независимо от нейния размер, предопределя все по-осъзнатата необходимост от специалисти в тези специфични взаимозависими направления. Анализът на най-добри практики в конкурентното разузнаване и бизнес интелиджънс  в международното образователно пространство е показател, че преминаването от информационната епоха към епохата на управление на знанието е немислимо без специализирана подготовка на кадри в тези области.

II.Професионални знания и умения

Целта на магистърското обучение по „Конкурентно и бизнес разузнаване“ е да изгради у студентите цялостен комплекс от специализирани знания и умения за управление на информацията и превръщането ѝ в интелигентно знание за целите на фирмения мениджмънт, както и компетенции за изграждане на собствени бизнес начинания и предприемачески дейности.

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по магистърската специалност „Конкурентно и бизнес разузнаване“ се групират в следните насоки:

 1. Конкурентно разузнаване на бизнеса с цел:
 • Ранно предупреждение  относно заплахи от външната среда и възможности, които същата предоставя
 • Точна оценка за състоянието на пазара  и конкуренцията
 • Трансформиране на отделни и понякога несвързани директно данни за средата
 • Оценка на стратегиите на конкурентите
 • Бизнес военни игри и симулации
 • Пазарни анализи
 • Иконометрия
 • Критично и креативно мислене
 • Киберзащита и сигурност на информацията
 • Нормативна уредба
 • Етика и Open Source intelligence
 • Социално инженерство
 1. Бизнес разузнаване (Business intelligence) с цел:
 • Анализ на бизнес трендове
 • Филтриране на информация в е-среда
 • Еволюция на бизнес екосистеми
 • Извличане на знания от данни/текст/WEB (Data/text/WEB mining)
 • Изкуствен интелект и невронни мрежи
 • Big Data и системи за управление и складиране на бази данни
 • Визуализации на информация
 • Внедряване на информационното знание за целите на стратегическия мениждмънт

III.Обучение по специалност „Конкурентно и бизнес разузнаване“

Обучението се реализира в редовна форма въз основа на учебния план и разработените към него учебни дисциплини, структурирани в няколко направления:

 1. В блок Фундаментални дисциплини, на които се обучават студенти от „Други направления и други области на висшето образование“ (ДНДО) и „Същото професионално направление“ (СПН)
 • Икономикс;
 • Количествени методи
 • Мениджмънт и маркетинг
 • Въведение във финансите;
 • Теория на счетоводството.
 1. В блок Специални дисциплини:
 • Международни бизнес операции;
 • Предприемачесто и МСБ
 • Уебтехнологии в реално време
 1. В блок Специализиращи дисциплини
 • Конкурентно разузнаване и конкурентоспособност;
 • Функционални способи в конкурентното разузнаване;
 • Иконометричен анализ и панелни данни;
 • Лидерство и критично мислене;
 • Пазарно разузнаване;
 • Бизнес интелиджънс и Big Data;
 • Сигурност и защита на информаицита.

Интердисциплинарността на изучаваната тематика предопределя ефективното съчетаване на преподаватели и специалисти от различни катедри на ИУ-Варна, в т.ч. – МИО, Информатика, Индустриален бизнес, Маркетинг, Управление и администрация, Правни науки.

Регулярно се привличат професионалисти от големи компании и стартъпи, които работят със студентите в различни направления на конкурентното разузнаване и бизнес интелиджънс поставяйки актуални въпроси и реални предизвикателства на бизнес средата.

Обучението включва иновативни методи и форми като: брейнсторминг, работа в е-среда, практически изследвания, решаване на казуси, бизнес симулации и военни игри, дискусии и работа в екипи, работа със софтуерни продукти, интерпретации и визуализации.

Обучението по специалност „Конкурентно и бизнес разузнаване“ се реализира в редовна форма и приключва по избор на студента: с комплексен държавен изпит или със защита на магистърска теза. Завършилите курса на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление „Икономика“  в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 1. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Конкурентно и бизнес разузнаване“ дава добри предпоставки да се реализират като:

 • Специалисти по конкурентно разузнаване на наемна или самостоятелна практика;
 • Специалисти по бизнес интелиджънс в корпоративния бизнес или малкия и среден бизнес
 • Бизнес и пазарни анализатори, включително в международни компании;
 • Мениджъри на висши или средни управленски функции;
 • Предприемачи и основатели на стартъпи, включително създатели на Born global фирми

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Конкурентно и бизнес разузнаване“

Придобитите компетенции след завършване на курса могат да се разделят в пет големи категории:

 1. Анализиране
 • Пазарни анализи
 • Бизнес анализи
 • Анализ на конкурентите
 • Стратегически анализи
 1. Управление и лидерство
 • Управление на информацията
 • Управление на риска
 • Управление на знанието
 • Трансформационно лидерство
 1. Критично мислене и ефективни комуникации
 • Разграничаване между факти и мнения
 • Работа в екип
 • Комуникативност и емпатия
 1. Интелигентни системи и ИТ
 • Създаване на изкуствен интелект
 • Структуриране на данни
 • Облачни изчисления
 1. Разузнаване (intelligence)
 • Извличане на знание

Дата: 20.10.2017 г.                                   Ръководител катедра: доц. д-р Георги Маринов  

Варна