Учебен план и програми

Специалност "Икономика и търговия"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 ИнформатикаMoodle 9 1 270 195 75
2 МикроикономикаMoodle 9 1 270 195 75
3 Приложна математикаMoodle 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 1, 1 1, 1 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език Moodle
Немски език | Moodle
Английски език | Moodle
Руски език Moodle
6 Теория на управлението Moodle 9 2 270 195 75
7 Макроикономика Moodle 9 2 270 195 75
8 Основи на правото Moodle 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски език Moodle
Немски език Moodle
Английски езикMoodle
Руски езикMoodle
10 Теория на счетоводството Moodle 9 3 270 195 75
11 Въведение във финансите Moodle 9 3 270 195 75
12 МаркетингMoodle 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Кариерно развитие Moodle
ФилософияMoodle
Икономическа социологияMoodle
Икономическа психологияMoodle
История на икономикатаMoodle
Делова кореспонденцияMoodle
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Въведение в статистиката Moodle 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Финансово счетоводство | Moodle
Икономика на труда Moodle
Въведение в предприемачествотоMoodle
Международен икономиксMoodle
Моделиране на икономически системиMoodle
Икономика на околната среда Moodle
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Въведение в търговията | Moodle
Интернет технологии Moodle
Планиране и прогнозиранеMoodle
ЕвропеистикаMoodle
Съвременни икономически теорииMoodle
Търговско право Moodle
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Основи на търговския бизнес Moodle 9 4 270 195 75
18 Търговски мениджмънт Moodle 8 5 240 165 75
19 Основи на търговското предприемачествоMoodle 8 5 240 165 75
20 СтокознаниеMoodle 8 5 240 180 60
21 Избираеми дисциплини (1) 6 5 180 120 60
Бизнес комуникации Moodle
Потребителско поведение Moodle
Фирмена култура Moodle
Междукултурни различияMoodle
22 Инвестиционна политика в търговията Moodle 6 6 180 120 60
23 Количествени методи в търговията Moodle 7 6 210 135 75
24 Управление на търговските операции Moodle 7 6 210 135 75
25 Избираеми дисциплини (1) 5 6 150 90 60
Борсова търговия Moodle
Търговия с индустриални продукти Moodle
Търговия с интелектуални продукти | Moodle
Търговия с услуги Moodle
26 Финансов мениджмънт в търговията |Moodle 8 7 240 165 75
27 Планиране и анализ на търговската дейност Moodle 8 7 240 165 75
28 Логистика Moodle 8 7 240 165 75
29 Избираеми дисциплини (1) 6 7 180 120 60
Външна търговия |Moodle
Хотелиерство и ресторантьорство Moodle
Електронна търговия Moodle
Търговско представителство и посредничество Moodle
30 Спецсеминар | | Moodle 5 8 150 90 60
31 Управление на малкия бизнес | Moodle 5 8 150 90 60
32 Управление на човешките ресурси Moodle 5 8 150 75 75
33 Избираеми дисциплини (1) 5 8 150 90 60
Управление на продажбите Moodle
Търговска реклама Moodle
Ценообразуване и разплащания в търговията Moodle
Продуктов мениджмънт и мърчандайзинг Moodle
Общо за специални дисциплини 114 17 3420 2265 1155
Практическо обучение 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

  • За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение.
     
Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.