Специалности

Специалности в ОКС "бакалавър":


Специалности в ОКС "магистър":


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

След  решение на Академичния съвет на Икономически университет - Варна от 2014 г. досегашната специалност "Счетоводство и контрол" придоби нов облик, съдържание и наименование като се обособиха две специалности: "Счетоводство и финанси" и "Счетоводство и одит". По този начин, от учебната 2015/2016 г. традиционно изучаваната специалност "Счетоводство и контрол" се преименува на "Счетоводство и одит", в резултат на което става възможно в обучението на студентите в по-голяма степен да се обхванат проблемите на независимия финансов одит и вътрешния одит в публичния сектор.

В специалност "Счетоводство и финанси" се осигурява висококачествено обучение по две основни групи дисциплини – счетоводство и финанси. В резултат на това завършилите студенти получават съвременна теоретична и практико-приложна подготовка, която ще им даде възможност за реализация като мениджъри, финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни и външни одитори в предприятията както в страната, така и в чужбина, в държавната и общинската администрация. По тази специалност предстои да се осигури възможност на студентите за обучение и на английски език.

Accounting (на английски език) е специалност, приета от Академичния съвет на ИУ-Варна през 2017 г. Специалността е акредитирана от CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) и от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), което увеличава стойността й. Основната цел на обучението по специалност Accounting (на английски език) е да подготви специалисти в областта на счетоводството, анализа и контрола и свързани с тях области.

Обучението по Accounting (на английски език) започва през 2019 г.