Славянски езици

Катедра «Славянски езици»

Катедра «Славянски езици» е структурно и научно звено в Департамент «Езиково обучение» при ИУ- Варна. Формирана е през 1983 г. като секция на катедра „Чужди езици”, а през 1991 г. се обособява като отделна катедра. Наследник е и продължител на традициите в езиковото обучение, чието начало е поставено още с основаването на университета като Висше търговско училище през 1920 година.

Образователни цели в съответствие с европейските стандарти и интереси, насочени към различни аспекти на езика, обуславят дейността на катедрата днес.

Тя осигурява обучение по  руски език  за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърска степен, български език като чужд – увод в основния и специализирания език , български език за чуждестранни студенти по икономика,  български език за чуждестранни студенти по програма „Еразъм” .

През 1990 г. е създаден подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти.

Преподаватели от катедрата обучават чуждестранни преводачи от български език, работещи за Еврокомисията, Европарламента и Европейския съд по правата.

Катедра „Славянски езици” успешно надгражда основите на изучаването на  търговска кореспонденция, поставени през 1926 г. във Висшето търговско училище във Варна, като през 1989  г. първа в България започва обучение по делова кореспонденция. Дисциплината присъства като избираема в учебните планове на всички специалности в бакалавърска степен и се радва на изключително голям интерес.

Катедрата осигурява и обучение в магистърска степен в специалност „Реклама и медийни комуникации” по две дисциплини - „Език на деловото и медийното общуване” и „Реклама и медийна комуникация”.

За нуждите на обучението в специалност „Журналистика” към  Програми за дългосрочно обучение  членове на катедрата водят лекции по дисциплините „Български език и стилистика”, „Редактиране”,  „Убеждаваща комуникация и реклама”, „Стопанска журналистика” и „Журналистически жанрове”.

Преподавателите в катедрата, сред които има хабилитирани лица и доктори, са   автори  на значителен брой монографии, студии, научни статии, учебници и речници с  творчески принос в областта на българистиката, русистиката, социолингвистиката и чуждоезиковото обучение.

Посетете нашата страница във Фейсбук