Преминаване на студент от една форма на обучение в друга, от една специалност в друга, в рамките на ИУ - Варна

Преминаване на студент от една форма на обучение в друга, от една специалност в друга, в рамките на ИУ - Варна

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.115, ал.2 и 3 от Правилника на Икономически университет – Варна
и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга
в рамките на Университета съгласно заповед на Ректора № РД-05-
1634/14.06.2018 г. се определят следните срокове:

  1. Подаването на заявления в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) и Център за Магистърско обучение (каб. 114) е до 20 юни 2018 г. включително.
  2. Разглеждане на заявленията  във факултетите и  Център за Магистърско обучение е от 20 юни до 22 юни 2018 г. включително.
  3. Заповедите за преминаване на студентите от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се изготвят и обявяват  до 29 юни 2018 г. за ОКС "бакалавър", а за ОКС "магистър" до 08.10.2018 г.
  4. Преминаване на студент от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на  университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година без задължения по учебен план (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилника на Икономически университет – Варна).
  5. Студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 50 лв. ( съгласно зап. РД-10-1291/16.05.2016 г.).
  6. Студентите, (ОКС "бакалавър"), които желаят да преминат в специалност с обучение на английски език или руски език (Международен бизнес, Международен туризъм) и нямат оценка от ДЗИ ( Мн. Добър 5.00) или наличие на сертификат за владеене на английски или руски език(съгласно Правилник за приемане на студенти в ОКС ,,бакалавър” за уч. 2018/2019 г.), следва да се явят на изпитен тест по английски или руски език в зала Н-214 от 14:00 ч. за периода от 11.06.2018 г. до 20.06.2018 г. Таксата за изпитния тест е 50 лв., която се внася в касата на университета. (съгласно зап. РД-10-1291/16.05.2016 г.).