ВАЖНО! Конкурси за отпускане на стипендии на преподаватели.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година

     Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни организации на основание Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.  

Изборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Научен принос, Работна програма, Качество на документите. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Класираните в даден конкурс кандидати не могат да участват в последващ конкурс за учебната 2019-2020 година. 

  В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия и медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж, са за сметка на кандидата.

МОН има готовност да обявява допълнителни конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализация и научни изследвания в чужбина за учебната 2019-2020 г. съгласно новоподписани спогодби и постъпили предложения от чуждестранни партньори.

Срок за подаване на документи – 28 декември 2018 г. 

Събеседване с кандидатите - от 10 часа на 7 януари 2019 г.