Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
 • По професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност - Приложение на изчислителната техника в икономиката (Информатика)
  Кандидат: доц. д-р Владимир Стоянов Сълов

Научно жури
Рецензии
Становища
Резюмета

30.10.2014 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
 • По професионално направление: 2.1. Филология, научна специалност - Общо и сравнително езикознание (Приложна лингвистика - български език)
  Kандидат: ст. преп. д-р Владимир Досев

Научно жури
Рецензии
Становища
Резюмета

03.10.2014 г.
 • По професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност - Социология (Социология на града и общностите)
  Kандидат: гл. ас. д-р Илко Тодоров
Научно жури
Рецензии
Становища
Резюмета

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
 • По професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност Политическа икономия (Обща икономическа теория)
  На 10.10.2014 г. от 10.00 ч.  в зала 116 на ИУ - Варна, ще се проведе конкурсен изпит за заемане на академичната длъжност  „главен асистент” по обявения в „Държавен вестник” бр. 62/29.07.2014  г. конкурс за „главен асистент” по професионално направление 3.8 – Икономика, научна специалност – Политическа икономия (Обща икономическа теория). Единствен кандидат по конкурса е:
 1. Ас. д-р Александър Тодоров

Кандидат: ас. д-р Александър Тодоров

Научно жури
Рецензии
Становища
Резюмета