Монографии

Глобални и регионални измерения на търговията
Глобални и регионални измерения на търговията
Специфични ненаименувани търговски договори - Институт на договорното право Либерализация на електроенергийния пазар Мениджмънт на туристическата дестинация Глобални и регионални измерения на транспорта
Специфични ненаименувани търговски договори - Институт на договорното право Либерализация на електроенергийния пазар Мениджмънт на туристическата дестинация Глобални и регионални измерения на транспорта
Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи - Икономически университет
Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи  Конкурентоспособност и капацитет за устойчиво развитие на икономическите субекти в селски райони от област Варна Маркетингов релационен обмен "Граждани - структури на гражданското общество - общинска администрация" Предизвикателства и алтернативи пред туристическите агенти в България
За приближенията с алгебричния вариант на оператора на Джексън, модификациите на Као-Гонска и най-добрите алгебрични приближения - Икономически университет
За приближенията с алгебричния вариант на оператора на Джексън, модификациите на Као-Гонска и най-добрите алгебрични приближения Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие Географията на туризма – един век развитие и достижения
Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг Основи на туристическото странознание Вътрешен финансов контрол в предприятието - възможности за моделиране Финансовото счетоводство и качеството на финансово-счетоводната информация
Развитие на пътното строителство в България Състояние и тенденции в развититето на строителството в Република България Таксономия на потребителските продукти Туристическа политика
Развитие на пътното строителство в България Състояние и тенденции в развититето на строителството в Република България Таксономия на потребителските продукти Туристическа политика