Програма "Хоризонт Европа" на ЕС бе представена в ИУ – Варна

Икономически университет – Варна бе домакин на среща-дискусия „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“, инициирана от дирекция „Наука“ в Министерството на образованието  и науката на 8 август 2019 г.  Лектор бе доц. Евгени Евгениев – отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, възпитаник на ИУ – Варна. На срещата присъстваха ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, преподаватели, представители на университети, научни институти, РИО на МОН, Община Варна, бизнес организации, както и други заинтересовани от темата организации и лица.

Доц. Евгениев представи анализ на конкурентоспособността на българската наука в „Хоризонт 2020“ и представи рамката на бъдещата „Хоризонт Европа“ (мисии и партньорства, клъстери, подкрепа за групата на разширяването и др.). Той очерта някои съществуващи партньорства между наука и бизнес в България и бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021 – 2027 г. (вкл. Европейския иновационен съвет и подкрепата за малки и средни предприятия, и стартиращи фирми).  Освен това даде идеи относно възможни лостове, които може да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети.

Според доц. Евгени Евгениев Европейската комисия предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации. По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. се предвиждат 100 милиарда евро с новата програма „Хоризонт Европа“, която ще надгради „Хоризонт 2020“. „Хоризонт Европа“ ще продължи да бъде двигател на научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет, стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, като с нея ще бъдат въведени и нови характеристики. Тя е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г. Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите – от концепцията до пазарната реализация, и допълва националното и регионалното финансиране.

По „Хоризонт 2020“ България е усвоила около 103 милиона евро. Участвали сме в близо 600 консорциума. „Като брой проекти са достатъчно, но като финансиране –  не“, коментира доц. Евгениев. „Много често научни организации от Източна Европа си партнират с малък ресурс със страни от Западна Европа. Ще се опитаме да подобрим успеваемостта си в привличането на ресурси поне  5 пъти повече. Имаме силни учени и силно развит бизнес, както и добре работещи малки и средни предприятия. Това, което ни липсва е добро самочувствие, доверие и възможност да си партнираме със Западна Европа. Самата програма „Хоризонт Европа“ ще бъде официално представена до края на годината.“ – съобщи доц. Евгениев.

„Хорозонт 2020“ е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, разполагаща с близо 80 млрд. евро финансиране за периода 2014 – 2020 г. в допълнение към частните и националните публични инвестиции, които тези средства ще привлекат. Тя има за цел постигането на повече пробиви в науката, открития и световни нововъведения, пренасяйки велики идеи и научни открития от лабораторията до пазара. Програмата показва, че научните изследвания са инвестиция в бъдещето чрез създаването на работни места и постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя помага за постигането на това чрез съчетаване на научни изследвания и иновации, и концентриране върху три основни области: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства. Целта е да се гарантира, че Европа създава наука от световна класа и технологии, които са двигател на икономическия растеж.