Конкурс за най-добра дипломна работа - 2018 г.

Конкурс за най-добра дипломна работа - 2018 г.

Ежегодно Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна, съвместно с Община Варна организира и провежда конкурс "Най-добра дипломна работа". 

В конкурса могат да участват студенти до 25-годишна възраст - за ОКС „бакалавър”, и до 35-годишна възраст – за ОКС „магистър”. Дипломните работи да са защитени в периода 01.09.2017 г. – 30.09.2018 г.

Критерии за оценяване на постъпилите дипломни работи:

  • самостоятелен принос на автора при разработване на темата;
  • очакван икономически, социален и друг ефект на разработваната тема;
  • значимост на постигнатите резултати;
  • качество на оформяне на дипломната работа;
  • способност на автора за ползване на литературни източници.

Предложенията на катедрите за участие в конкурса следва да се подават в срок до 12.11.2018 г. при ръководител сектор "Учебна дейност" (кабинет 218)