Бюджет

Годишен финансов отчет на ИУ-Варна за 2017 г.


Годишен финансов отчет на ИУ-Варна за 2016 г.


Годишен финансов отчет на ИУ-Варна за 2015 г.


Годишен финансов отчет на ИУ-Варна за 2014 г.


Годишен финансов отчет на ИУ-Варна за 2013 г.

В изпълнение на изискванията на § 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) всички първостепенни разпоредители, включително и общините, както и БАН и държавните висши училища следва да публикуват информация за годишния си финансов отчет за 2013 г.


Съгласно чл. 93 от Закона за публичните финанси Бюджетните организации публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2019 г.

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2018 г.

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2017 г.

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2016 г.


Ежемесечени отчети за касовото изпълнение
на бюджета и средствата от ЕС на ИУ-Варна и поделения

2019 г.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

2018 г.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

2017 г.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

2016 г.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември