Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР" Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

Професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност - „Световно стопанство и международни икономически отношения (зелена и обратна логистика)

Кандидат: доц. д-р Веселина Василева Димитрова

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

23.08.2019

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
Професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност -

Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Регулиране и нормативно съответствие в банковото дело)

Кандидат: гл. ас. д-р Недялко Вълканов Вълканов

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

30.08.2019 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

Професионално направление: 3.8. Икономика, научна специланост -

Маркетинг (оптимизиране на клиентски портфейли).

Кандидат: ас. д-р Виктория Станимирова Станчева

Съобщение

Научно жури

12.08.2019 г.